Karmasathi (Parijayee Shramik)
Government of West Bengal
# Schemes
01. Bina Mulya Samajik Suraksha Yojana (BMSSY)
02. Matsyajibi Nibondhikaron
03. krishi Porikathamo Tohobil Prakalpa
04. Swanirvar Gosthider Rinprodan
05. Matshyajeebi Credit Card
06. Swasthya Sathi
07. Lakshmir Bhandar
08. Sikshashree
09. Rupashree
10. Manobik
11. Medhashree
12. Bidhoba Bhata Prakalpa
13. Paschimbanga Student Credit Card Prakalpa
14. Bangla Krishi Sech Yojana Prakalpa (BKSY)
15. Praniprakalper Jonno Kisan Credit Card
16. Jai Jahar Taposil Bandu Pension Prakalpa
17. Khadya Sathi
18. Paschimbanga Bhabishyat Credit Card
19. Kanyashree
20. Aikyashree
21. Weverse Credit Card Scheme
22. Kisan Credit Card
23. Krishak Bondhu (natun) Prakalpa
24. Artisan Credit Card Scheme